Polityka prywatności

 

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 10B, 81-963 NIP: 586-230-82-99, REGON: 364890641, KRS: 0000626927. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Polityka Prywatności informuje Użytkowników w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane.
W ramach tej Polityki Prywatności opisano ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  zbiera dane osobowe Użytkowników, do jakich celów je wykorzystuje, komu je udostępnia, jak je ochrania oraz jakie Użytkownik ma prawa.
Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Inspektor Danych Osobowych nie został powołany z uwagi, że EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  nie przetwarza  Danych osobowych na dużą skalę.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wypełniłeś formularz kontaktowy na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
Dane osobowe przetwarzane są:

a.) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b.) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c.) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d.) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą e.) dane osobowe zbierane są jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania Twoich danych osobowych są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa - nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami, f.) dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych, g.) ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych, h.) chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@eco-packing.eu.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne  jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art.16-21). Użytkownik ma prawo do:

a.) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
b.) Prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania od EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób.
c.) Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne
d.) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, realizowane jest w taki sposób, że w razie sprzeciwu Użytkownika, EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  zaprzestaje przetwarzania danych Użytkownika, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym)
e.) Prawo do usunięcia danych osobowych przez EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.   niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
f.) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
g.) Prawo do przenoszenia danych: czyli Użytkownicy maja prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które dostarczył EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Użytkowników zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
h.) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych)
Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikom praw, można przesłać mailowo na adres: office@eco-packing.eu w temacie wiadomości wpisując : „IOD”
Dane osobowe Użytkowników pochodzą wyłącznie od niego samego przekazane EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.   poprzez formularz kontaktowy. EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  nie zbiera danych osobowych od innych podmiotów.

§3. Pliki cookies

Witryna www.eco-packng.eu używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  w celu optymalizacji działań.
Zebrane dane są gromadzone w bazach danych narzędzi internetowych z których korzysta EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§4. Postanowienia końcowe

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dopasowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności. W związku z tym o wszelakich zmianach EcoPacking Ltd. Sp. z o.o.  będzie informował stosownym komunikatem na swojej stronie internetowej.
Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Strony Internetowej oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).